11-13 Iunie 2010. Resursele de apă din România. Vulnerabilitate la activităţile antropice, Targoviste (Romania)
11-13 June 2010. Water resources from Romania. Vulnerability to the pressure of man’s activities, Targoviste (Romania)
         

 
 

Resursele de apă din România. Vulnerabilitate la activităţile antropice
[Water resources from Romania. Vulnerability to the pressure of man’s activities]

Conference Proceedings
ISBN: 978-606-8042-65-7,
11-13 June 2010, Targoviste - Romania

Editors
Petre Gâştescu
Petre Breţcan

Editura Transversal

 

Contents

1.Resursele de apa din România. Potenţial, calitate, distribuţie teritorială, management / Water Resources from Romania. Potential, quality, territorial distribution, management
Petre GÂŞTESCU  10-30

2.Variabilitatea teritorială a resurselor de apă din  Podişul Someşan / Someş Plateau water resources territorial variability
Victor SOROCOVSCHI, Csaba HORVATH, Ştefan BILAŞCO 31-36

3.Caracteristicile fizico-chimice şi tipologice ale zonelor umede din Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali / Physico-chemical characteristics and typology of the Wet Zones from the Central Group of the Eastern Carpathians
Gheorghe ROMANESCU 37-43

4.Relaţii între scurgerea de aluviuni ca fenomen de risc pentru colmatarea lacurilor de acumulare şi factorii de mediu / Relationship between suspended sediment load as risk phenomenon for reservoirs warping and environmental factors
Ion ZĂVOIANU, Gheorghe HERIŞANU, Florin VARTOLOMEI, Nicolae CRUCERU 44-49

5.Evaluarea morfometrică a unor unităţi lacustre din zona minieră Aghireşu – judeţul Cluj / Morphometric assessments of some lakes from the mining area of Aghireşu village – Cluj County
Gavril PANDI, Răzvan BĂTINAŞ, Melinda Timea VIGH 50-54

6.Funcţiile acumulărilor din zona montană şi din zona colinară – studiu comparativ, amenajările Someşul Cald şi Crasna Superioară / The functions of the reservoirs from the mountain area and from the hilly area – comparative study, The Someşan Cald and Upper Crasna Improvements 
Gheorghe ŞERBAN, Bogdan MIRIŞAN, Dana DANCIU  55-62

7.Analiza presiunilor antropice şi a impactului acestora asupra corpurilor de apă de suprafaţă – etapă importantă în realizarea planurilor de management / Analysis of anthropogenic pressures and their impacts on Surface Water Bodies – important step in elaboration of the river basin management plans
Elena ŢUCHIU 63-70

8.Hazardele naturale şi miniere din bazinul Vişeu / Natural and post mining hazards in Viseu Basin
Basarab DRIGA, Sorin ZAHARIA 71-82

9.Implementarea Directivei Cadru Apă  2000/ 60/ EC  în bazinul hidrografic Mureş / Implementation of the Water Framework Directive  2000/60/EC in the Mures River Basin
Rodica COLCERIU 83-90

10.O viziune holistă asupra zonelor protejate direct dependente de apă / A holistic vision on water related protected areas
Andreia PETCU, Ramona CURELEA 91-93

11.Consideraţii privind impactul antropic asupra resurselor de apa subterana din bazinul hidrografic al râului Trotuş / Observations on the Pressures and Their Impact upon the Water Resources in the Trotus River Basin
Delia GHEORGHE, Dan DĂSCĂLIŢA 94-101

12.Monitorizarea corpurilor de apă subterană în conformitate cu cerinţele Directivei Cadru Apă şi evaluarea stării chimice / Groundwater monitoring and chemical status assessement according with Water Framework Directive requirements
Elvira MARCHIDAN 102-109

13.Resursele de apă din bazinul hidrografic superior al râului Argeş / Water resources in the upper hydrographic basin of the River Arges
Emanuel MAILAT 110-117

14.Excepţiile de la obiectivele de mediu în contextul planurilor de management ale bazinelor hidrografice din România / Exemptions to environmental objectives under the context of the river basin management plans from Romania
Graziella JULA, Cristian RUSU 118-123

15.Caracteristicile morfometrice ale bazinului hidrografic lacul Roşu  / Morphometrical characteristics of Red Lake River Basin
Andrei ENEA, Gheorghe ROMANESCU, Cristian STOLERIU 124-130

16.Managementul situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii în România / Management to emergencies situations generated to the floods in Romania
Olimpia NEGRU, Simona PĂTRUŢ, Ana-Maria ŢONE 131-136

17.Fenomene hidrologice de risc în bazinul Bâsca Roziliei / Hydrological dangerous phenomena in the of the Basca  Roziliei River Basin
Lidia SĂLĂJAN, Mihaela BUJOR 137-147

18.Efecte  ale  fenomenelor hidrologice extreme pe Dunăre- sectorul Călăraşi – Hârşova din anii  2003 şi 2006 / Effects of extreme hydrological phenomena on the Danube River – Calarasi-Harsova sector between 2003 and 2006
Marius Marian SPAHIU, Narcizia ŞTEFAN, Lidia SĂLĂJAN 148-158

19.Evenimente extreme (inundaţii) pe cursul inferior al Dunării în corelaţie cu Oscilaţia Nord-Atlantică (NAO) şi presiunea la nivelul mării (SLP) / Extreme events (floods) on the lower Danube in conjunction with the North Atlantic Oscillation (NAO) and the Pressure at Sea Level (SLP)
Simona PĂTRUŢ 159-163

20.Metoda de propagare a undelor cinematice pe bandă şi compunerea undelor de pe benzi pe firele de vale modelul BANDA / Integration flow on slopes  with drainage strip method BANDA
Adrian APOSTOL 164-175

21.Strategia şi concepţia împotriva inundaţiilor în spaţiul bazinului hidrografic Mureş / The strategy and conception against floods  the Mures River Basin
Rodica COLCERIU 175-184

22.Managementul inundaţiilor în bazinul hidrografic Buzău / Management to the floods in the Buzău River Basin
Olimpia NEGRU 184-188

23.Analiza scurgerii maxime din iulie 2008 în bazinul hidrografic Prut / The analysis of the maximum liquid discharges during the July 2008 exceptional flood in Prut River Basin
Mihaela BUJOR, Lidia SĂLĂJAN 189-194

24.Politici şi strategii privind managementul resurselor de apă în oraşul Găeşti / Water management strategies in Găeşti Town
Rădiţa ALEXE, Georgeta GRECU 195-197

25.Gestionarea şi conservarea resurselor de apă din bazinul hidrografic Putna / Management and conservation of the water resources from Putna Basin
Alexandra TĂTARU 198-201

26.Date privind amenajările hidrotehnice din bazinul hidrografic Prut / Data concerning hydrotechnical arrangements in Prut Basin
Florin VARTOLOMEI 202-216

27.Impactul amenajărilor hidrotehnice asupra mediului pe Valea Argeşului (până la Goleşti) / On environmental impact hydrotehnical constructions on the Arges River (to Golesti)
Laura Ana MITITELU 209-216

28.Influenţa activităţilor antropice asupra regimului hidrologic al râului Vaslui / Influence of human induced activities on Vaslui River hydrological regime
Ionuţ JORA, Gheorghe ROMANESCU 217-224

29.Amenajări hidroeconomice pe cursul inferior al Siretului / Hydroeconomic developments on the lower Siret River
Nicolae DAMIAN, Alexandra TĂTARU 225-228

30.Precipitaţiile abundente din mai 2005 în bazinul  Buzăului  şi riscurile hidrice / The abundant rainfalls from May 2005 in Buzău basin and the hidric risks
Sorin FRĂŢILĂ 229-235

31.Managementul resurselor de apă în bazinul superior al Ialomiţei / Water resources management in the upper basin of Ialomiţa River
Elena Ruth BARBU 236-243

32.Aspecte privind managementul apelor în oraşele Fieni şi Pucioasa / Aspects regarding water management in Fieni and Pucioasa Cities
Mihaela MITROI 244-249

33.Valorificarea resurselor de apa din zona oraşului Buşteni / Exploitation of water resources in Busteni Area
Adriana Daniela CHIVOIU 250-256

34.Alimentări tradiţionale cu apă – Drobeta – Turnu Severin / Traditional water supplies – Drobeta-Turnu Severin
Valentin ANDRIŢA 257-262

35.Rolul factorului terapeutic natural „apa minerală şi termală” în dezvoltarea turismului balnear din judeţul Bihor / The role of the enviromental factor – water - in the development of the balneary tourism in the Bihor.Country
Angela MARUŞCA, Gheorghe MOŢ 263-268

36.Studiul liniamentelor în determinarea apelor subterane în arealul bazinului Dâmbovicioara, România / Study of the liniaments in groundwater determination in Dâmbovicioara Basin, Romania
Mădălina FRÎNCULEASA, Alexandru ISTRATE 269-275
 
37.Valorificarea potenţialului balnear al judeţului Brăila / Valuing the health spa potential of Braila district
Steluţa DAN 276-283

38.Valorificarea economică a apelor minerale în staţiunea Săcelu / Economic turning into account of the mineral waters in Sacelu Resort
Grigore CIOCĂZAN 284-287

39.Lacurile Iezer şi Bolătău (Obcina Feredeului) - cele mai vechi  lacuri  de baraj  natural  formate prin alunecare din România / Iezer and Bolătău Lakes (Feredeului Mts) - the oldest landslide-dammed lakes in Romania
Marcel MÎNDRESCU, Ioan IOSEP, Ionuţ- Alexandru CRISTEA, Daniel FORGACI, Daniela-Alexandra POPESCU 288-298

40.Caracteristici geomorfologice ale lacului Iezer din Obcina Feredeului / Iezer Lake geomorphological characteristics from Feredeu Mountain
Cristian-Dan LESENCIUC, Alin MIHU-PINTILIE,  Ionuţ-Cristi NICU,  Daniel CONDORACHI 299-305

41.Utilizarea staţiei totale Leica TCR 1201 în cartografierea cuvetei lacului Roşu (Carpaţii Orientali) şi a zonei umede adiacente / The use of Leica TCR 1201 total station in the mapping of the Red Lake Basin (Eastern Carpathians) and of the adjacent wetland
Ionuţ Cristi NICU, Gheorghe ROMANESCU 306-311

42.ECOMAPPER -  - instrument autonom pentru batimetrie şi monitorizare / Instrument autonom pentru batimetrie, masurarea vitezei si debitului apei si monitorizarea parametrilor pentru calitate apa – ECOMAPPER AUV (Autonomous Underwater Vehicle)
Sorin BOGDAN 312-317

43.Analiza prin tehnici GIS a dinamicii lacului Zăton, Podişul Mehedinţi
Oana IONUŞ 318-323

44.Parametrii morfobatimetrici ai cuvetei lacustre Roşu (Hăghimaş) / Morpho-bathymetric parameters of Recess Red Lake (Hăghimaş)
Gheorghe ROMANESCU, Cristian STOLERIU 324-330

45.Pot coexista amenajările hidrotehnice cu ariile protejate? Studiu de caz bazinul Vişeului – o zonă expusă frecvent riscurilor hidrice / Can   evironmentally  protected   areas   and  hydrographic  installations  coexist?  A case study of the Vişeu Basin – an area frequently expose to the risk of flooding
Andrei SIMA 331-338

46.Bilanţul hidric si variaţiile de nivel a limanelor dunărene din sudul Basarabiei (Ucraina) / Water balance şi changing level of the South Bassarabian Lakes (Ukraina)
Alexandru PASCU 339-342

47.Limanurile fluviatile din sud – vestul Dobrogei: caracteristici hidrochimice şi stare ecologică / Fluviatil limans from South – West Dobrudja: hydrochemical features and ecological status
Camelia Eliza (Telteu) PĂSCULESCU 343-350

48.Lacul sărat Aluna (Băile Râioasa) o potenţială locaţie amenajabilă pentru balneaţie şi tratament / The salt Lake Aluna (Scabby Bathings) a potentially location disposable for swimming and treatment
Dorin SUCIU, Gheorghe ŞERBAN, Mirela TOMA 351-365

49.Evaluarea chimismului şi calităţii apei lacurilor din sudul Câmpiei Colinare a Jijiei (Bazinul Bahlui) / The evaluation of the chemistry and quality of the lakes water from the South of Jijia Plain (Bahlui Basin)
Ionuţ MINEA 366 -373

50.Proprietăţi fizice şi chimice ale apei lacului Ursu / Physical and chemical properties of Ursu Lake
Viorica MANOLE 374-377

51.Biodiversitatea lacului Baikal şi a regiunii limitrofe
Ionuţ POPA, Vladimir TONCEA 378-387

52.Statutul de protecţie al lacului Babadag şi al ariei limitrofe versus starea actuală a peisajului / Protection statute of Babadag Lake and limitrophe area versus present landscape status
Iulia CĂLIN 388-396

53.Vulnerabilitatea limanelor fluviatile din cursul inferior al râului Buzău la schimbările globale / The vulnerability of the lower lakes from River Buzău
Gabriel MINEA, Livia VIŞAN, Răzvan ZAREA 397-401

54.Calitatea apei lacurilor din bazinul hidrografic al Ialomiţei până la confluenţa cu Prahova / The quality of the lakes in the the hydrographic basin of Ialomiţa River down to the confluence with Prahova River
Lidia-Cristina ION 402-405

55.Influenţa lacurilor de acumulare asupra regimului scurgerii râurilor. Studiu de caz: Ialomiţa superioară / Influence of the lakes on regime of the rivers flow. Case study: Upper Ialomiţa River
Ovidiu MURĂRESCU,  Rareş ŢURLOIU,  Bogdan PUŞCOI 406-412

56.Acumularea nepermanentă Ciutelec şi rolul ei în atenuarea undelor de viitură pe Bistra şi Barcău / The impermanent accumulation Ciutelec and its role in atenuation of the flood waves on Bistra and Barcău
Viorel ŞUMĂLAN 413-416

57.Efectele acumulării Fântânele asupra dinamicii reliefului si a albiei minore a râului Desnăţui / The effects of the Fântânele Reservoir on the relief dynamic and on the Desnăţui Riverbed
Andreea Marinela CIUINEL 417-420

58.Implicaţii social economice ale amenajării lacului de acumulare Bezid (Bazinul Târnavei Mici) / Social and economical implications regarding water management works on Bezid reservoir
Ramona RAŢIU,  Mihai MIHALACHE, Mihai VODĂ 421-428

59.Lacurile de acumulare de pe cursul superior al Ialomiţei / The barrier lakes on the Upper of Ialomita River
Mihaela-Cristina NICOLAE  429-432

60.Valorificarea turistică  a lacurilor din judeţul Mureş / The touristic capitalization of the lakes from the District of Mureş
Dumitru VOICU 433-439

61.Acumularea permanentă Zetea – Târnava Mare / The Zetea - Târnava Mare permanent accumulation
Daniel RADULY 440-446

62.Studiu complex al ecosistemelor lacustre din cadrul Tinovului Mohoş
Daniel Constantin DIACONU, Emanuel MAILAT 447-451

63.Turbăria Lăptici. Starea actuală a unei arii protejate din Munţii Bucegi / The Lăptici Peat Bog. Actual state of one natural area from Bucegi Mountains
Eduard PĂUNESCU, George MURĂTOREANU 452-456

64.Lake Aral - planetary scale ecological disaster
Anca MUNTEANU, Veronica DÂRMICEANU 456-461

65.Lacul Bolca, caracteristici limnogeografice / Bolca Lake, limno-geographical features
Grigore CIOCĂZAN 462-465

66.Lucrări hidrotehnice pe cursul superior şi mijlociu al Dâmboviţei
Ioana NEGULESCU, Alexandru PÎRVAN 466-468

67.Curenţii şi navigaţia maritimă în strâmtorile Bosfor şi Dardanele / Currents and sea navigation in the Bosporus and Dardanelles Straits
Marius ŞTEFAN, Gheorghe ROMANESCU 469-475

68.Problema apei în lume / World water problem
Ionela BUCĂLOIU 476-479

69.Some physographic settings of the Norwegian fjords – Sognefjord
Alina PORUNCIA 480-483

70.Elemente morfometrice caracteristice bazinului hidrografic Barcău / Morphometric elements specific for the Hydrographic Basin Barcău
Viorel ŞUMĂLAN 484-486

71.Râul Târgului-caracteristici morfografice / The Fair River -monographic caracteristics
Tufan AUREL 487-489

72.Riscurile geomorfologice din Munţii Bucegi şi impactul lor asupra calităţii mediului
Daniela ŞTEFAN 490-497

 

© Asociatia Romana de Limnogeografie (2008)